IV Etap Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050

24 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja, zorganizowana przez MG, PwC oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcona Wizji 2050. Jest to inicjatywa, która integruje przedsiębiorców wokół idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. BGK – jako jeden z sygnatariuszy „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” – podzielił się dotychczasowymi dokonaniami oraz podpisał się pod deklaracją działań na 2015 rok.

Jako dobrą praktykę działań podejmowanych przez firmy w ramach Wizji 2050 organizatorzy pokazali konferencję organizowaną od 2005 roku dla jednostek samorządu terytorialnego przez BGK. Konferencja „Inwestycje w rozwój” zorganizowana w 2014 roku pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz dyskusje na temat źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wydarzenie było forum dyskusji i wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju.
 
Priorytetowym zadaniem BGK w 2015 roku w ramach punktu 4 deklaracji (Deklarujemy stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju) są działania w obszarze rozwoju pracowników oraz realizacja polityki budowania i rozwijania kluczowych kompetencji zawodowych.  Tworzenie organizacji o unikatowym charakterze, mogącej sprostać wyzwaniom wynikającym z kierowanych przez BGK programów, utrzymanie wysokiego poziomu motywacji pracowników, wspieranie ich w codziennych pracach, dbanie o rozwój zawodowy jest celem priorytetowym dla BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podejmowane przez pracowników działania o charakterze proaktywnym oraz promuje przyjazne środowisko pracy. Pod tą deklaracją podpisała się Adrianna Lepka, dyrektor Departamentu Komunikacji.
 
„Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”  zawiera 10 punktów, które stanowią o celach, przed jakimi stoi polska gospodarka  i których sygnatariusze mają przestrzegać. Do 2014 roku deklarację podpisało 81 przedsiębiorców, w tym nasz bank. 24 kwietnia podpisało ją 21 nowych członków Wizji 2050. Deklaracja jest dostępna TUTAJ.
 
W trakcie konferencji przedstawiono również zestawienie praktyk sygnatariuszy uwzględnionych w ostatnich 4 publikacjach raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Prezentacja jest dostępna TUTAJ.
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Wysoka pozycja BGK w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Gospodarstwa Krajowego w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF) poprawił swoją pozycję w zestawieniu ogólnym aż o 7 miejsc w porównaniu do 2014 r. Wyniki ROF zostały ogłoszone 22 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ranking przygotował Dziennik Gazeta Prawna i PwC pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

 
Ranking jest sporządzany na podstawie modyfikowanej corocznie ankiety. W tegorocznej zawartych było 60 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z następujących pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie.
 

BGK zajął 20 miejsce na 65 firm w ogólnym rankingu, poprawiając swój wynik z 2014 r. aż o 7 pozycji, oraz 5 miejsce w zestawieniu branżowym „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”, co stanowi awans aż o 15 pozycji względem ubiegłego roku! Tym samym wyprzedziliśmy takie firmy jak: PKO Bank Polski, PZU SA czy Bank Millenium.

BGK zgromadził łącznie 485 punktów (o 26 więcej niż w 2014 r.). Na szczególną uwagę zasługuje kategoria „zaangażowanie społeczne”, w której otrzymaliśmy maksymalną ilość 100 punktów (66 pkt. w 2014 r.) oraz kategoria  „innowacyjność społeczna” z 92 punktami (76 pkt. w 2014 r.).
 
W ogólnym rankingu zwyciężył DB Schenker Logistic, przed Orange Polska i Polpharmą. W zestawieniu branżowym przed BGK uplasowały się: Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Zachodni WBK, Provident, Bank BGŻ oraz ING Bank Śląski.
 
Ranking Odpowiedzialnych Firm został zorganizowany już po raz dziewiąty i tylko raz w swojej historii zgromadził większą liczbę uczestników niż w tegorocznej edycji. Jego wyniki na przestrzeni ostatnich lat wskazują na to, że choć w niektórych obszarach jest jeszcze sporo do zrobienia, to CSR nie jest krótkotrwałą modą i społeczna odpowiedzialność na stałe zadomowiła się w polskim biznesie.
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Nowa Era Partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Już od 1 czerwca posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać ze specjalnej oferty przygotowanej dla rodzin wielodzietnych przez Wydawnictwo Nowa Era. Otrzymają oni 15% rabatu na zakup podręczników w księgarni internetowej www.sklep.nowaera.pl.


Nowa Era od lat aktywnie wspiera szereg inicjatyw, które pomagają w dostępie do najwyższej jakości edukacji i wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dlatego z dużą radością robimy kolejny krok i przystępujemy do programu „Karta Dużej Rodziny” - największej w Polsce inicjatywy wspierającej rodziny wielodzietne. Edukacja to jedno z największych wyzwań stojących przed nami wszystkimi. Działając systemowo, możemy skuteczniej i na większą skalę pomóc tak wielu dzieciom rozwinąć skrzydła i spełniać marzenia – podsumowała Magdalena Duszyńska-Walczak, Prezes Wydawnictwa Nowa Era.


Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny.Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji, każda rodzina - z co najmniej trójką dzieci - może korzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju. Według założeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągu najbliższych lat z Karty będzie korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

 

 

 

Author Profile: Małgorzata Jankowska

This author has published 16 articles so far. More info about the author is coming soon.

BGK partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnie przyjęty do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie odbyło się 31 marca w Warszawie.
 
Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwia rozwój współpracy między liderami społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce oraz promocję koncepcji CSR. BGK został przyjęty do programu partnerstwa jako partner strategiczny. Dyplom w imieniu BGK odebrała Adrianna Lepka, dyrektor Departamentu Komunikacji. Oprócz banku do programu partnerstwa przystąpiło sześć firm.
 
Oficjalne przywitanie BGK w gronie Partnerów FOB nastąpiło podczas ogłoszenia raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. W raporcie znalazło się 6 dobrych praktyk BGK z zakresu CSR zrealizowanych w 2014 r. oraz 3 praktyki długoletnie. Tym samym do raportu zostały przyjęte wszystkie praktyki zgłoszone w tym roku do raportu przez BGK.
 
Poniżej wszystkie dobre praktyki BGK z krótkim opisem.
 
Seminaria „Dzień dobry biznes”
Celem seminarium jest dzielenie się wiedzą z zakresu zarządzania firmą oraz jej finansowania wśród studentów i absolwentów. BGK wspiera młodych ludzi w pogłębianiu ich wiedzy i zdobyciu kompetencji, które pomogą im w założeniu lub w prowadzeniu własnej firmy, ułatwiając start na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli i ekspertów BGK oraz specjalnie zaproszonych gości. Podczas seminarium uczestnicy spotykają się z przedsiębiorcami, którzy opowiadają o swoich pierwszych krokach w biznesie. Zdobywają wiedzę nt. możliwości finansowania własnych firm ze środków unijnych oraz biorą udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych. Uczestnicy seminarium otrzymują certyfikaty. Seminaria są bezpłatne. W 2014 r. zorganizowano 3 seminaria.
 
Konferencja BGK dla JST
Celem konferencji pod tytułem „Inwestycje w rozwój” zorganizowanej w 2014 r. była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych, zwłaszcza nowych rozwiązań, jakimi są systemy finansowania tworzone w oparciu o finansowanie zwrotne i projektowe oraz formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotnym elementem konferencji była także nadchodząca perspektywa finansowa.  Współorganizatorem spotkania były ogólnopolskie organizacje pozarządowe. Partnerami Bank Światowy oraz spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe. W konferencji wzięło udział ok. 300 osób – samorządowców z całego kraju oraz przedstawicieli administracji rządowej i ekspertów. Udział w konferencji był dla wszystkich bezpłatny. Konferencja jest jednym z elementów tworzących konkurencyjność Polski.  
 
Program „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”
Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Co robić, aby efektywnie rozwiązywać problemy lokalnej społeczności? Odpowiedzi na te i inne pytań usłyszeli studenci i uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” realizowanym przez Fundację BGK i Fundację Rozwoju Wolontariatu od czerwca do grudnia 2014 r . Celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. 25 studentów - liderów programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” uczestniczyło w szkoleniu z zakresu wiedzy obywatelskiej i aktywizujących metod pracy z młodzieżą. Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i gier terenowych. Jeden warsztat edukacyjny obejmował 3 spotkania z tą samą grupą uczniów, trwające łącznie 6 godzin. Warsztaty poprowadzone były przez 2-3 osobowe zespoły wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Gry terenowe to jednodniowe wydarzenia skupiające społeczność szkolną, lokalną oraz samorząd i samorządowe jednostki organizacyjne. Zasady gry oraz zawarte w niej zadania, zostały opisane w publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa”. Łącznie w projekcie wzięło udział 78 studentów-wolontariuszy, którzy przeprowadzili dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 25 warsztatów edukacyjnych oraz 25 gier terenowych z zakresu wiedzy obywatelskiej. W projekcie wzięło udział ponad 750 uczniów z 8 województw.
 
Program grantowy „Na dobry początek”
Celem konkursu grantowego „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci wiejskich. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Fundacja BGK przyznaje dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Realizatorzy nagrodzonych projektów uczestniczą szkoleniach poświęconym metodom pracy z dziećmi. Przy ocenie wniosków uwzględniane są kryteria takie jak: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo i zaangażowanie rodziców. Dodatkowym kryterium jest dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca, aby wsparcie trafiało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne Fundacja BGK wsparła dotychczas realizację 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 1,653 mln zł.
 
Program szkoleń dla uczestników praktyk letnich w BGK
Celem programu szkoleń dla uczestników praktyk letnich w BGK jest wspieranie młodych ludzi w pogłębieniu wiedzy i zdobyciu kompetencji, które pozwolą im na znalezienie w przyszłości zatrudnienia. Dzięki współpracy Departamentu Zarządzania Kadrami w banku i Fundacji BGK w lipcu i sierpniu zorganizowano 5 spotkań tematycznych (szkolenia, wykłady i warsztaty) dla 47 praktykantów. Zajęcia były prowadzone przez przedstawicieli kadry zarządzającej i ekspertów BGK. Podczas szkoleń uczestnicy mogli poznać strategię banku, prognozy makroekonomiczne, regulacje bankowe i podstawy publicznej bankowości inwestycyjnej oraz zdobyć umiejętności zarządzania projektami. Praktykanci uczestniczyli też w warsztatach z zakresu komunikacji i organizacji pracy, przygotowanych przez Szkołę Liderów. W przynajmniej jednym spotkaniu wzięło udział 47 uczestników, co stanowi 85% wszystkich odbywających praktyki na terenie Warszawy. Łącznie praktykanci skorzystali z 691 godzin szkoleniowych.
 
Wolontariat kompetencji
Fundacja BGK zachęca pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach wolontariatu kompetencji. Pracownicy banku prowadzą lekcje o finansach dla młodzieży w ramach programu edukacji obywatelskiej "Młody Obywatel", którego partnerem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od marca do czerwca 2014 roku wolontariusze BGK poprowadzili 27 lekcji o finansach w 27 szkołach gimnazjalnych w 11 województwach. Wolontariusze mają wsparcie organizacyjne: ustalenie terminu ze szkołą, pomoc doświadczonego trenera w prowadzeniu lekcji oraz zwrot kosztów podróży. Pracownicy BGK mogą uczestniczyć w działaniach wolontariackich w ramach odpłatnego czasu pracy. Otrzymują materiały edukacyjne, w tym scenariusz lekcji i uczestniczą w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z młodzieżą. W ramach projektu Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, wolontariusze BGK przeprowadzili w 2014 r. 8 lekcji o finansach w gimnazjach. 11 wolontariuszy banku wzięło udział w pracach zespołu ekspertów oceniających wnioski w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Eksperci oceniali wnioski online, a w lipcu i sierpniu 2014 r. przeprowadzili wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych. Partnerem konkursu jest Fundacja BGK, która ufundowała pulę nagród w wysokości 15 tys. zł w kategorii „pomysł na rozwój.”
 
Młody Obywatel – dobra praktyka długoletnia
Celem programu „Młody Obywatel”, prowadzonego przez Fundację BGK i CEO, jest angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwijanie lokalnego kapitału społecznego.
 
Wolontariat jest super! – praktyka długoletnia
W programie „Wolontariat jest super!” pracownicy i interesariusze BGK zrealizowali 111 projektów społecznych na rzecz szkół, przedszkoli, świetlic, szpitali, schronisk, hospicjów i organizacji pozarządowych.
 
Bractwa sportowe BGK
Celem działalności Bractw sportowych BGK jest promocja zdrowego trybu życia, propagowanie pasji do sportu oraz umacnianie ducha współpracy poprzez wspólne działania sportowe.
 
Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Partnerzy Strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do tego grona, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce. Obecnie Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu są 46 firmy z m.in. takich branż jak: paliwowa i energetyczna, produkcyjna, spożywcza, FMCG, chemiczna, farmaceutyczna, telekomunikacyjna, finansowa i ubezpieczeniowa, budownictwa i nieruchomości, konsulting, usługi, handel, transport i logistyka. Są to zarówno przedstawiciele dużych międzynarodowych korporacji, jak i spółek z polskim kapitałem. Wśród Partnerów Wspierających jest obecnie 9 firm.
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Tydzień Wolontariatu w Orange 2014

Wolontariusze z Orange uczą o Internecie

3500 dzieci poznało zasady bezpiecznego Internetu, a 500 osób starszych - podstawy obsługi komputera na zajęciach, które zorganizowali wolontariusze Fundacji Orange. Akcje te odbyły się w Tygodniu Wolontariatu 2014 w Orange, w czasie którego pracownicy firmy działają prospołecznie.

Tydzień Wolontariatu w Orange to czas, kiedy pracownicy firmy włączają się w społeczne inicjatywy w całej Polsce. Do działania zaprasza ich Fundacja Orange, aby wspólnie z nimi dbać o rozwój cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i osób starszych.

- „Dzieci nie wyobrażają sobie świata bez Internetu. Ale nie zawsze wiedzą, jak korzystać z sieci bezpiecznie i unikać cyber-zagrożeń. Osoby starsze chętnie poznają możliwości komputera, ale potrzebują wsparcia i porady. Dlatego wspólnie z pracownikami Orange pomagamy młodszym i starszym użytkownikom Internetu opanować te ważne zagadnienia. To jest nasza społeczna misja.” – mówi Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange.

W ramach Tygodnia Wolontariatu w Orange, 254 pracowników wsparło 3500 dzieci i ponad 500 seniorów. Zajęcia toczyły się w szkołach, bibliotekach i innych placówkach w całej Polsce.

Dodatkowo, wolontariusze prowadzili stoiska informacyjne w 18 biurach Orange, aby informować innych pracowników o możliwościach włączenia się w programy Fundacji. Obchodom Tygodnia towarzyszyła akcja charytatywna - Poszukiwanie Pierwiastka W*, w ramach której w siedzibach firmy ukryte zostały przestrzenne litery „W” jak wolontariusz. Za każda znalezioną literę Fundacja zdeklarowała przekazać paczkę kredek na rzecz dzieci w domach dziecka i szpitalach.

- „Poprzez formę takiej zabawy chcieliśmy, aby pracownicy poczuli „smak” pomagania i zainteresowali się wolontariatem. Na „Akcję W*” zareagowali bardzo entuzjastycznie i znaleźli aż 2552 litery, więc tyle samo paczek kredek przekazujemy dzieciom w placówkach w różnych miastach w Polsce.” – komentuje Izabela Kręgiel, Koordynatorka Wolontariatu w Fundacji Orange.

Krótki film z przebiegu akcji zobaczyć można tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=qxL7hts8D20

Program wolontariatu pracowniczego w Orange Polska funkcjonuje od 2003 roku i jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności firmy (CSR). W 2013 roku w działania wolontaryjne włączyło się 3520 pracowników. Fundacja Orange wspiera ich w działaniu, korzystając jednocześnie z ich wiedzy i doświadczenia do realizacji celów społecznie użytecznych. Tydzień Wolontariatu w Orange odbył się już po raz czwarty. Po pierwszej akcji w Polsce, inicjatywa ta rozszerzyła się na 12 innych krajów, w których działa operator.

Więcej informacji:  www.fundacja.orange.pl           www.facebook.com/FundacjaOrange

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się