Regulamin Nagrody

Regulamin

III edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

 

§1 Definicje i interpretacja

 

Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym paragrafie, chyba  że z treści regulaminu Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zwanego dalej „Regulaminem”, wyraźnie wynika inaczej.

 

1.Regulamin: oznacza zbiór zasad normujących procedurę wyboru Laureatów nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”;

2.Organizator: oznacza Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000236200;

3.Akademia: oznacza współorganizatora Nagrody: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-590) przy ulicy Marszałkowskiej 6/6, wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000118794;

4.Koalicja Prezesi-wolontariusze: oznacza inicjatora Nagrody; program, którego członkowie działają w ramach wolontariatu kompetencji i stanowią gremium oceniające wnioski i decydujące o przyznaniu Nagród „Człowiek wiedzy i doświadczenia”;

5.Nagroda: oznacza honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawany przez Koalicję Prezesi-wolontariusze;

6.III Edycja Nagrody: oznacza III edycję Nagrody organizowaną w roku 2019; 

7.Kapituła: oznacza jury III edycji Nagrody składające się z członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, którego zadaniem jest wyłonienie laureatów poprzedzone naborem wniosków oraz ich oceną;

8.Nominujący: oznacza podmiot składający Wniosek zgłoszeniowy, a może nim być: osoba indywidualna, organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, fundacja firmy) oraz inna instytucja, w ramach której realizowany jest wolontariat kompetencji;

9.Nominowany: oznacza osobę fizyczną, prowadzącą działalność w zakresie wolontariatu kompetencji, zgłoszoną na podstawie Wniosku zgłoszeniowego;

10.Laureat: oznacza zwycięzcę Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”;

11.Wniosek zgłoszeniowy: oznacza formularz, w oparciu o który Nominujący zgłasza Nominowanego do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”;

12.Wolontariat kompetencji: działalność wolontariacka polegająca na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

 

§2 Założenia ogólne

 

1.Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawana jest przez Koalicję Prezesi-wolontariusze wspólnie z Akademią. 

2.Cele przyznawanej Nagrody to:

- honorowe wyróżnienie i podziękowanie osobom, które działają w ramach wolontariatu kompetencji, docenienie ich pracy i zaangażowania;

- propagowanie koncepcji wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności liderów biznesu;

 

 §3 Zgłoszenia do nagrody

 

1.Zgłoszenia do Nagrody w III edycji przyjmowane są od dnia 9.09.2019 do dnia 13.10.2019 roku.

2.Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem wniosku zgłoszeniowego udostępnionego na portalu www.dobrybiznes.pl w zakładce: Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia.” 

3.Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

4.Wniosek zgłoszeniowy może wypełnić dowolny podmiot, zgodnie z zapisami § 1, p. 8, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą osoby nominowanej. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą nominowaną oraz do weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych we wniosku zgłoszeniowym.

5.Jeden nominujący może zgłosić maksymalnie 3 nominowanych.

 

§4 Zasady oceny wniosków zgłoszeniowych

 

1.Oceniane będą realne działania wolontariackie polegające na dzieleniu  się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym: 

- przyczyniające się do realizacji ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć;

-   wspierające rozwój przedsiębiorczości;

- wspierające rozwój zawodowy liderów organizacji pozarządowych, studentów, uczniów, młodych przedsiębiorców, innowatorów społecznych 

Pod uwagę będą brane następujące działania wolontariackie: wspieranie wiedzą i doświadczeniem rozwiązań społecznych i biznesowych, mentoring, doradztwo.

2.Pod uwagę nie będą brane działania realizowane w miejscu pracy osoby nominowanej.

3.Ocenie podlegają działania w zakresie wolontariatu kompetencji podjęte w 2017, 2018 roku oraz w pierwszej połowie 2019 roku.

4.Kryteria oceny kandydatur: 

oEfekty podjętych działań:

- niemierzalne, np. doprowadzenie do podjęcia decyzji, zmiana osobowościowa

- mierzalne, np. doprowadzenie do faktycznej zmiany – konkretne wyniki, osiągnięte wskaźniki (jeżeli są możliwe do wykazania)

oRola jaką odegrał wolontariat kompetencji świadczony przez  osobę nominowaną w realizacji zamierzonego celu – realizowanych przedsięwzięciach/projektach

oZaangażowanie osoby nominowanej:

-    częstotliwość spotkań

-    otwartość na stawiane pytania, pojawiające się problemy

-    długofalowość podejmowanej aktywności

- zaangażowanie innych instytucji w podejmowane działania wolontariackie

oOtwartość na współpracę – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/ grupami społecznymi; 

oAdekwatność podejmowanych działań

5.Nominowane do Nagrody nie mogą być osoby, które podczas trwania konkursu są zatrudnione lub współpracują na podstawie umów cywilno-prawnych z Akademią i Organizatorem, członkowie zarządu Organizatora i Akademii, członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych oraz Członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do oceny zgodności podejmowanych przez osobę nominowaną działań z założeniami wolontariatu kompetencji.

 

§5 Kapituła nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

 

1.Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła.

2.W skład Kapituły wchodzą członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze w liczbie minimum 5 osób. 

3.Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin.

4.Zadaniem Kapituły jest ocena wniosków i podjęcie decyzji o wyborze Laureatów nagrody.

5.Członkowie Kapituły oceniają wnioski samodzielnie, przyznając im punkty według przekazanych im przez Organizatora kryteriów. 

6.Posiedzenia Kapituły zwołuje Organizator.

7.Członkowie Kapituły zostaną poinformowani z wyprzedzeniem minimum 14 dni o planowanym terminie posiedzenia.

8.Na minimum 7 dni przed posiedzeniem Kapituły członkowie Kapituły otrzymują materiały zawierające:

•Regulamin nagrody;

•Wnioski zgłoszeniowe do nagrody, które przeszły selekcję formalną;

•Formularze oceny wniosków.

9.Członkowie Kapituły, podczas posiedzenia, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły.

10.Przed obradami Kapituły każdy z jej członków przesyła Organizatorowi wypełniony formularz oceny. Obliczenia punktacji dokonuje Organizator, który przygotowuje ranking zgłoszonych osób nominowanych na podstawie nadesłanych ocen członków Kapituły.

11.W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

12.Kapituła przyznaje od 3 do 10 równorzędnych Nagród.

13.Kapituła ma prawo przyznać nagrodę specjalną.

14.Kapituła nie rozpatruje wniosków nadesłanych po terminie.

15.Kapituła nie rozpatruje wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych.

16.Przewodniczący Kapituły wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Kapituły. Może to być osoba spoza grona Kapituły. 

17.Decyzja Kapituły co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie.

 

§6 Nagrody

 

1.Ogłoszenie Laureatów Nagrody nastąpi podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Spółkę Inwestycje Społeczne. 

2.Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” są honorowe.

3.Nagroda wiąże się z przyznaniem Laureatowi tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

4.Organizator poinformuje Laureatów Nagrody o przyznanych tytułach na minimum 10 dni przed planowaną datą ogłoszenia wyników. Laureaci zobowiązani są nie upubliczniać tej wiadomości do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, kiedy to informacja o Laureatach Nagrody zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Koalicji Prezesi-wolontariusze www.dobrybiznes.pl.

 

§7 Dane osobowe

 

1.Poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, osoby zgłaszające wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora tj. Inwestycje Społeczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 m 41, 00-590 Warszawa, jako administratora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu. 

2.Poprzez zgodę na swoje uczestnictwo w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora tj. Inwestycje Społeczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 m 41, 00-590 Warszawa, jako administratora, do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

 

§8 Regulamin Konkursu

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania edycji. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie  www.dobrybiznes.pl.

 

Author Profile: a.lukasik

This author has published 147 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się